จุดเด่น

เลือกความคุ้มครองโรคที่กังวล

5 กลุ่มโรคร้ายแรงและ กลุ่มโรคยอดฮิต

เลือกระยะโรคร้ายได้ตามใจ

คุ้มครองระยะโรคร้ายแรง ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นหรือ เลือกแค่ระยะรุนแรงก็ได้

เลือกแคร์กันไปยาวๆ

ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 81 ปี

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้า เพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยม เป็นการแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้าแทนการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เรายินดีให้บริการตามวันและเวลาทำการต่อไปนี้
  • ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง


ความเจ็บป่วยเราเลือกเองไม่ได้ แต่สามารถเลือกความคุ้มครองโรคได้ กับ สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง ดี แคร์ จากเมืองไทยประกันชีวิต ที่ให้คุณเลือกความคุ้มครองโรคเองได้ ทั้ง กลุ่มโรคมะเร็ง หัวใจ ระบบประสาทและสมอง หรือเปลี่ยนตับ ไต ไขกระดูก กังวลโรคไหนก็ซื้อเฉพาะกลุ่มโรคนั้น และยังเลือกระยะของโรคได้ อีกด้วย จะเฉพาะระยะ หรือทุกระยะก็ได้รับผลประโยชน์เป็นเงินก้อน เจ็บป่วยขึ้นมาก็ไม่ต้องกังวลอีกต่อไป

 

ข้อมูลแบบประกัน

สมัครได้ตั้งแต่

อายุ 30 วัน – 70 ปี

ลดหย่อนภาษีได้

ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท

การชำระเบี้ย

แบ่งจ่ายรายเดือนได้
 D Care
เลือกความคุ้มครอง ระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรง

1,000,000  2,500,000
เบี้ย คุ้มครอง เบี้ย  คุ้มครอง 
ระยะเริ่ม ระยะรุนแรง รวม  ระยะเริ่ม   ระยะรุนแรง รวม 
 กลุ่มที่ 1
กลุ่มโรคมะเร็ง
1,300 1,000,000 1,000,000 2,000,000 3,250 2,500,000  2,500,000 5,000,000
กลุ่มที่ 2
กลุ่มโรคเกี่ยวกับหลอดเลือด
และหัวใจ
580 1,450
 กลุ่มที่ 3
กลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนอวัยวะสำคัญ 
640 1,600
 กลุ่มที่ 4
กลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท และกล้ามเนื้อ
1,730  4,325

สำหรับผู้เอาประกันภัย เพศชาย อายุ 30 ปี เลือกความคุ้มครอง ระยะเริ่มต้นและรุนแรง และชำระเบี้ยประกันภัยรายปี

หมายเหตุ

- การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
- เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 383
- สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง ดี แคร์ ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่เท่านั้น
- เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

คุ้มครอง 5 กลุ่มโรคร้ายแรง และ กลุ่มโรคยอดฮิต

กลุ่มที่ 1 กลุ่มโรคมะเร็ง

กลุ่มโรคมะเร็งระยะเริ่มต้น
-โรคมะเร็ง ระยะไม่ลุกลาม

กลุ่มโรคมะเร็งระยะรุนแรง
-กลุ่มโรคมะเร็ง ระยะลุกลาม


กลุ่มที่ 2 กลุ่มโรคเกี่ยวกับหลอดเลือด และหัวใจ ระยะเริ่มต้น และระยะรุนแรง

กลุ่มโรคเกี่ยวกับหลอดเลือด และหัวใจ ระยะเริ่มต้น
-การใส่เครื่องกำหนดจังหวะการเต้นของหัวใจ
-การตัดเยื่อหุ้มหัวใจ
-การใส่เครื่องกระตุกหัวใจ
-โรคกล้ามเนื้อหัวใจระยะเบื้องต้น
-การซ่อมแซมตกแต่งหรือผ่าตัดลิ้นหัวใจโดยผ่าตัดผ่านทางเส้นเลือด
-การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจหรือซ่อมแซมเครื่องมือโดยผ่าตัดผ่านทางเส้นเลือด
-โรคหลอดเลือดหัวใจ ที่รักษาโดยการใช้ยา
-โรคหลอดเลือดใหญ่โป่งพองแบบไม่แสดงอาการ
-การผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่แบบส่องกล้อง
-โรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่รักษาด้วยการสวนหลอดเลือดหัวใจ

กลุ่มโรคเกี่ยวกับหลอดเลือด และหัวใจ ระยะรุนแรง
-การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ
-กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
-การผ่าตัดลิ้นหัวใจโดยวิธีการเปิดหัวใจ
-โรคแรงดันในหลอดเลือดแดงปอดสูงแบบปฐมภูมิ
-การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่ เอออร์ต้า


กลุ่มที่ 3 กลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนอวัยวะสำคัญ ระยะเริ่มต้น และระยะรุนแรง

กลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนอวัยวะสำคัญ ระยะเริ่มต้น
-โรคหอบหืดระดับรุนแรง
-การผ่าตัดตับ
-การผ่าตัดแก้ไขระบบท่อน้ำดี
-การผ่าตัดไตหนึ่งข้าง
-ภาวะตับอ่อนอักเสบที่กลับเป็นซ้ำและเรื้อรัง

กลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนอวัยวะสำคัญ ระยะรุนแรง
-โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง / โรคปอดระยะสุดท้าย
-โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง
-ตับวาย
-โรคโลหิตจางจากไขกระดูกไม่สร้างเม็ดโลหิต
-โรคถุงน้ำในไต
-การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก
-โรคตับอักเสบเรื้อรังจากระบบภูมิคุ้มกันต่อต้านตนเอง
-ไตวายเรื้อรัง
-ตับแข็ง


กลุ่มที่ 4 กลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท และกล้ามเนื้อ ระยะเริ่มต้น และระยะรุนแรง

กลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท และกล้ามเนื้อ ระยะเริ่มต้น
-โรคไข้สมองอักเสบที่สามารถรักษาได้หายขาด
-การผ่าตัดใส่เครื่องมือระบายน้ำโพรงสมอง
-โรคพาร์กินสันระยะแรก
-การสูญเสียแขนหรือขา
-โรคปลายประสาทอักเสบ
-โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย
-โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากวัณโรค
-โรคโปลิโอ
-การผ่าตัดกระดูกสันหลังคดที่ไม่ทราบสาเหตุ

กลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท และกล้ามเนื้อ ระยะรุนแรง 
-โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์
-ภาวะอะแพลลิก
-เนื้องอกในสมองชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง
-สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส
-การบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง
-โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
-โรคเซลล์ประสาทสั่งการเสื่อม
-โรคกล้ามเนื้อลีบ
-อัมพาตของกล้ามเนื้อแขนหรือขา
-โรคอัมพาตครึ่งซีก
-การผ่าตัดสมอง
-โรคพาร์กินสัน
-โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
-โรคก้านสมองเสื่อม
-โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่ต้องรักษาโดยการผ่าตัด
-โรคระบบประสาทมัลติเพิล สะเคลอโรสิส
-การฉีกขาดของรากประสาทต้นแขน
-โรคกล้ามเนื้อเสื่อม


กลุ่มที่ 5 กลุ่มโรคอื่นๆ ระยะเริ่มต้น และระยะรุนแรง

กลุ่มโรคอื่นๆ ระยะเริ่มต้น
-ภาวะสูญเสียการได้ยินบางส่วน
-การเจาะคอถาวร (หรือชั่วคราว)
-แผลไหม้เล็กน้อย
-การสูญเสียการดำรงชีพอย่างอิสระ (ระยะเบื้องต้น) 
-ภาวะต่อมหมวกไตบกพร่องเรื้อรัง(โรคแอดดิสัน)
-การติดเชื้ออีโบล่า
-โรคไข้เลือดออก

กลุ่มโรคอื่นๆ ระยะรุนแรง 
-ตาบอด
-การสูญเสียการได้ยิน 
-การสูญเสียความสามารถในการพูด
-โรคเอดส์/เอชไอวีจากการถ่ายเลือดหรือจากการทำงาน
-เชื้อเอดส์/เอชไอวี ซึ่งเป็นผลมาจากการทำร้ายร่างกายหรือการกระทำชำเราทางเพศ
-โรคลำไส้อักเสบเป็นแผลรุนแรง
-การถูกตัดขาหรือแขน
-แผลไหม้ฉกรรจ์
-ภาวะข้ออักเสบรูมาตอยด์ชนิดรุนแรง
-โรคเนื้อเยื่อพังผืดอักเสบติดเชื้อและเป็นเนื้อตาย
-การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
-โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงรุนแรง
-โรคเท้าช้าง
-เนื้องอกต่อมหมวกไตชนิดฟีโอโครโมไซโตมา
-โรคระยะสุดท้าย
-ไตอักเสบลูปูส จากโรคซิสเต็มมิค ลูปูส อิริเธมาโตซูส
-โรคครอยตส์เฟลดต์จาค็อบ
-โรคหนังแข็งชนิดลุกลาม


กลุ่มที่ 6 กลุ่มโรคยอดฮิต ระยะเริ่มต้น และระยะรุนแรง

กลุ่มโรคยอดฮิต ระยะเริ่มต้น
-โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม
-โรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่รักษาด้วยการสวนหลอดเลือดหัวใจ
-โรคหลอดเลือดหัวใจ ที่รักษาโดยการใช้ยา
-การผ่าตัดใส่เครื่องมือระบายน้ำโพรงสมอง
-การผ่าตัดไตหนึ่งข้าง

กลุ่มโรคยอดฮิต ระยะรุนแรง
-โรคมะเร็งระยะลุกลาม
-การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ
-กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
-โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
-ไตวายเรื้อรัง
-การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
-โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่ต้องรักษาโดยการผ่าตัด

 

ความคุ้มครองกลุ่มของโรคร้ายแรง ระยะรุนแรง

หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัย และหรือยืนยันจากแพทย์ว่าเป็นโรคร้ายแรงโรคใดโรคหนึ่งตามคำนิยามที่ระบุไว้ในข้อตกลงคุ้มครองกลุ่มโรคของแต่ละกลุ่ม ทั้งกลุ่มโรคมะเร็ง, กลุ่มโรคเกี่ยวกับหลอดเลือด และหัวใจ, กลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนอวัยวะสำคัญ, กลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท และกล้ามเนื้อ, กลุ่มโรคอื่นๆ หรือ กลุ่มโรคยอดฮิต ระยะรุนแรง  ในระหว่างที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับคำนิยามของโรคร้ายแรงแล้วแต่กรณี บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรง เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตารางความคุ้มครอง และข้อตกลงคุ้มครองแต่ละกลุ่มโรค ระยะรุนแรง จะสิ้นสุดลง โดยที่ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยสำหรับข้อตกลงคุ้มครองกลุ่มโรคนั้นๆ ระยะรุนแรง อีก

ความคุ้มครองกลุ่มของโรคร้ายแรง ระยะเริ่มต้น และระยะรุนแรง

1.ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงในกลุ่มโรคแต่ละกลุ่ม ระยะเริ่มต้นตามคำนิยามที่ระบุไว้ในข้อตกลงคุ้มครอง

หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัย และหรือยืนยันจากแพทย์ว่าเป็นโรคร้ายแรงโรคใดโรคหนึ่งในกลุ่มโรคนั้นๆ ระยะเริ่มต้นตามคำนิยามที่ระบุไว้ในข้อตกลงคุ้มครองกลุ่มโรคของแต่ละกลุ่ม ทั้งกลุ่มโรคมะเร็ง, กลุ่มโรคเกี่ยวกับหลอดเลือด และหัวใจ, กลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนอวัยวะสำคัญ, กลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท และกล้ามเนื้อ, กลุ่มโรคอื่นๆ หรือ กลุ่มโรคยอดฮิต ระยะเริ่มต้น และระยะรุนแรง ในระหว่างที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับคำนิยามของโรคร้ายแรงแล้วแต่กรณี บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองกลุ่มโรคในแต่ละกลุ่มโรค ระยะเริ่มต้น เท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตารางความคุ้มครอง และ ความคุ้มครองสำหรับกลุ่มโรคร้ายแรงนั้นๆ ระยะเริ่มต้นตามข้อตกลงคุ้มครองกลุ่มโรคนั้นๆ ระยะเริ่มต้น และระยะรุนแรง จะสิ้นสุดลง 

2.ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงในกลุ่มโรค กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ระยะรุนแรงตามคำนิยามที่ระบุไว้ในข้อตกลงคุ้มครอง

หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัย และหรือยืนยันจากแพทย์ว่าเป็นโรคร้ายแรงโรคใดโรคหนึ่งในกลุ่มโรคนั้นๆ ระยะรุนแรงตามคำนิยามที่ระบุไว้ในข้อตกลงคุ้มครองกลุ่มโรคของแต่ละกลุ่ม ทั้งกลุ่มโรคมะเร็ง, กลุ่มโรคเกี่ยวกับหลอดเลือด และหัวใจ, กลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนอวัยวะสำคัญ, กลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท และกล้ามเนื้อ, กลุ่มโรคอื่นๆ หรือ กลุ่มโรคยอดฮิต ระยะเริ่มต้น และระยะรุนแรง ในระหว่างที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับคำนิยามของโรคร้ายแรงแล้วแต่กรณี บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองกลุ่มโรคนั้นๆ ระยะรุนแรง เท่ากับ ร้อยละ 200 ของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตารางความคุ้มครอง หัก ผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยได้รับแล้วตามความคุ้มครองข้อ 1 กลุ่มโรคนั้นๆ ระยะเริ่มต้น (ถ้ามี) และข้อตกลงคุ้มครองกลุ่มโรคของแต่ละกลุ่มโรค ระยะเริ่มต้น และระยะรุนแรง จะสิ้นสุดลง โดยที่ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยสำหรับข้อตกลงคุ้มครองกลุ่มโรคนั้นๆ ระยะเริ่มต้น และระยะรุนแรง อีก

 

คำถามที่พบบ่อย

Q : จุดเด่นของ D care ดีอย่างไร ทำไมต้องซื้อ?
A : เพราะ D care มีจุดเด่นตรงที่สามารถเลือกความคุ้มครองเองได้ ตั้งแต่กลุ่มโรคร้ายแรงที่กังวล ระยะความรุนแรงของโรคร้ายแรง และเงินเอาประกันภัย โดยมีรายละเอียดดังนี้
-  ผู้ขอเอาประกันภัย สามารถซื้อ D Care ได้มากกว่า 1 สัญญา โดย 1 สัญญา สามารถเลือกความคุ้มครองกลุ่มโรคร้ายแรงได้ 1 กลุ่ม และ 1 ระยะ ภายใต้เงื่อนไขห้ามเลือกกลุ่มโรคร้ายแรงร่วมกับกลุ่มโรคยอดฮิต
-  สามารถเลือกระยะความรุนแรงของโรคร้ายแรงว่าจะคุ้มครองตั้งแต่ระยะเริ่มต้นไปจนถึงระยะรุนแรง หรือ คุ้มครองแค่ระยะรุนแรง
- โดยระยะความรุนแรงของโรคร้ายแรงจะให้ความคุ้มครองที่ต่างกัน
คุ้มครองระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรง ได้รับความคุ้มครองสูงสุด 200% โดยให้ความคุ้มครอง 2 ระยะ หากตรวจพบโรคในระยะเริ่มต้นรับความคุ้มครอง 100% และระยะรุนแรงอีก 100% แต่ถ้าหากตรวจพบโรคนั้นๆ ในระยะรุนแรง รับความคุ้มครองทีเดียว 200% โดยจะต้องไม่ได้เรียกร้องผลประโยชน์ระยะเริ่มต้นมาก่อน
คุ้มครองระยะรุนแรงเพียงอย่างเดียว  ให้ความคุ้มครองถึง 100%

 
Q: สนใจ D care อยากรู้ว่าคุ้มครองกลุ่มโรคร้ายแรงอะไรบ้าง?
A: D care แบ่งกลุ่มโรคร้ายแรง ดังนี้
-  กลุ่มโรคมะเร็ง
-  กลุ่มโรคเกี่ยวกับหลอดเลือด และหัวใจ
-  กลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนอวัยวะสำคัญ
-  กลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท และกล้ามเนื้อ
-  กลุ่มโรคอื่นๆ
-  กลุ่มโรคยอดฮิต
โดยไม่สามารถซื้อกลุ่มโรคยอดฮิตร่วมกับโรคร้ายแรงอื่นได้


Q: เมื่อซื้อ D care แล้วจะได้รับความคุ้มครองเลยหรือไม่?
A: โดยปกติประกันโรคร้ายแรง จะมีระยะเวลาที่ยังไม่เริ่มคุ้มครอง เพื่อป้องกันผู้ทำประกันที่รู้ว่าตัวเองป่วยหนัก ดังนั้นจึงมีเงื่อนไขที่ประกันจะเริ่มคุ้มครองภายหลังจากวันทำสัญญานับไปอีก 90 วัน
 
Q: สนใจซื้อ D care อยากรู้ว่าคุ้มครองยาวแค่ไหน?
A: หากคุณกำลังมองหาความคุ้มครองสุขภาพให้ตัวเองหรือคนที่คุณรัก แต่มีความกังวลเรื่องระยะเวลาคุ้มครอง คลายกังวลได้เลย เพราะ D care สามารถทำได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน – 70 ปี (ต่ออายุได้ถึง 80 ปี) และคุ้มครองนานจนถึงอายุ 81 ปี

Q: มีโอกาสที่ค่าเบี้ย D care จะปรับขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นหรือไม่?
A: เบี้ยประกัน D Care จะปรับตามช่วงอายุของผู้เอาประกันภัย
 
Q: เบี้ย D care สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ ?
A: เบื้ยประกันนี้สามารถใช้ยื่นลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 383 
 
Q: D care จำเป็นต้องซื้อพร้อมประกันชีวิตที่เป็นสัญญาหลักหรือไม่?
A: D care เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่ต้องซื้อพร้อมประกันชีวิตที่เป็นสัญญาหลัก
 
Q: D care สามารถซื้อแนบกรมธรรม์เดิมที่มีผลบังคับได้หรือไม่ หรือต้องซื้อแนบกรมธรรม์ประกันชีวิตใหม่เท่านั้น?
A:  สามารถซื้อได้โดยแนบกับกรมธรรมม์เดิม หรือจะเลือกแนบกับกรมธรรม์ใหม่ก็ได้ แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข คือ แบบประกันภัยหลักจะต้องมีจำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ ตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไป ทั้งนี้ ให้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของจำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำของแต่ละแบบประกันภัย และ ระยะเวลาเอาประกันภัยนับแต่วันที่ขอเอาประกันต้องมากกว่า 1 ปี ขึ้นไป 

Q: ผู้เอาประกันภัยสามารถขอยกเลิกความคุ้มครอง D Care เฉพาะบางกลุ่มโรคร้ายแรง ภายใต้กรมธรรม์เดียวกันได้หรือไม่
A: การยกเลิกความคุ้มครอง D Care สามารถยกเลิกเฉพาะบางกลุ่มได้ เนื่องจากสัญญาเพิ่มเติม D Care เป็นแบบ 1 กลุ่มโรคร้ายแรงต่อ 1 สัญญาเพิ่มเติม ไม่มีผลกระทบกับสัญญากลุ่มโรคร้ายแรงอื่นๆ ภายใต้กรมธรรม์เดียวกัน

กรณีที่ไม่อยู่ในความคุ้มครอง (Pre-existing Condition) และ ข้อยกเว้นความคุ้มครอง (Exclusions)

1.กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง เว้นแต่การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ซึ่งเกิดขึ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน อันเนื่องมาจากสาเหตุดังตัวอย่าง 2 ข้อจาก ทั้งหมด 6  ข้อ ต่อไปนี้

1.1) ความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงหรือโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือก่อนวันที่ให้มีการต่ออายุสัญญาเมื่อสัญญาเพิ่มเติม สิ้นผลบังคับ (Reinstatement) หรือก่อนวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นภายหลัง ทั้งนี้  ในกรณีที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย บริษัทจะไม่คุ้มครองเฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น  เว้นแต่ ผู้เอาประกันภัย ได้แถลงให้บริษัททราบและบริษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัย โดยไม่มีเงื่อนไข ยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว
1.2) การฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง หรือพยายามกระทำเช่นว่านั้น เป็นต้น

2. กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อันเนื่องมาจากสาเหตุดังตัวอย่าง 2 ข้อจากทั้งหมด 9  ข้อ ต่อไปนี้

2.1)  การบาดเจ็บขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
2.2)  ความบกพร่องทางร่างกาย การเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บ ที่ผู้เอาประกันภัยทราบอยู่แล้วในขณะที่ทำสัญญาประกันภัย แต่มิได้แจ้งให้บริษัททราบ เป็นต้น

การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period)

สัญญาเพิ่มเติมนี้จะไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงหรือความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้สัญญาเพิ่มเติมนี้ ที่เกิดขึ้นภายใน 90 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือหากมีการต่ออายุสัญญาเมื่อสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ให้นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นภายหลัง ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย บริษัทจะไม่คุ้มครองเฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น
คำเตือน : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

รายละเอียดความคุ้มครองเพิ่มเติม

สามารถดาวน์โหลดโบรชัวร์ เพื่อดูข้อมูลผลิตภัณฑ์และทุกบริการด้านกรมธรรม์ได้ทันที เพื่อความรวดเร็วและสะดวกสบายยิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประกันสุขภาพ

ความคุ้มครอง แคร์ พลัส (Care Plus)

คุ้มครองโรคมะเร็งและไตวายเรื้อรังทุกระยะ วงเงินสูงสุดถึง 10 ล้านบาท* ต่อปี ให้คุณเข้าถึงนวัตกรรมการรักษาสมัยใหม่ทั้ง ผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD) ดูแลต่อเนื่องแม้เจ็บป่วยซ้ำ คุ้มครองการบำบัดรักษาโรคทางจิตเวชร่วมด้วยตั้งแต่เริ่มรักษา

ประกันโรคร้ายแรง

โครงการสมาร์ท ซิลเวอร์ และโครงการสมาร์ท ซิลเวอร์ พลัส

เลือกความคุ้มครองโรคที่กังวล และสามารถเลือกรับผลประโยชน์เป็นเงินก้อน หรือรายเดือน(1) ได้

ประกันโรคร้ายแรง

สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงดี แคร์

แคร์ที่เลือกได้

เพราะความกังวลเกี่ยวกับโรคร้ายแรงของแต่ละคนแตกต่างกัน จึงมีความต้องการความคุ้มครองโรคร้ายแรงไม่เหมือนกัน

ประกันโรคร้ายแรง

สัญญาเพิ่มเติม ซีไอ เพอร์เฟ็ค แคร์

ดูแลโรคร้ายต่อเนื่องตั้งแต่ระยะเริ่มต้น

เบาใจเพราะเราดูแล 36 โรคร้ายแรงตั้งแต่ระยะเริ่มต้นและดูแลต่อเนื่อง รับเพิ่มเมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคแทรกซ้อนของเบาหวาน หรือผ่าตัดขยายหลอดเลือดแดงหัวใจ

ประกันโรคร้ายแรง

สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง มัลติเพิล ซีไอ

คุ้มครองโรคร้ายแรง สูงสุด 400%(1)

ดูแลครอบคลุม 35 โรคร้ายแรง เบาใจหากตรวจพบโรคร้ายกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หยุดชำระเบี้ยทันทีแต่ยังรับความคุ้มครองกลุ่มที่เหลือต่ออีก 10 ปี

ประกันโรคร้ายแรง

สัญญาเพิ่มเติม เพียว แคนเซอร์

เพราะมะเร็งไม่ใช่เรื่องไกลตัว

หมดห่วงกับค่ารักษาพยาบาล รับเงินก้อนเมื่อตรวจพบโรคมะเร็ง ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น จ่ายเบี้ยเริ่มต้นเพียงเดือนละ 20 บาท(1)

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ