จุดเด่น

ครอบคลุมถึง 35 โรคร้ายแรง

โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มโรคร้ายแรง

คุ้มครองโรคร้ายแรงสูงสุดถึง 400%(1)

รับทันที 100%(2) เมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

คุ้มครองต่อเนื่องโรคในกลุ่มที่เหลือต่ออีก 10 ปี

หลังตรวจพบโรคกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และหยุดชำระเบี้ย

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้า เพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยม เป็นการแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้าแทนการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว
เราพร้อมให้บริการตามวันและเวลาทำการต่อไปนี้
  • ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง


เพราะโรคร้ายแรงมีมากกว่าที่คิด เตรียมรับมือกันตั้งแต่วันนี้กับสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง มัลติเพิล ซีไอ ที่ครอบคลุม 4 กลุ่มโรคร้ายแรง 35 โรค เช่น คุ้มครองในการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ ผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก ฯลฯ ให้คุณหมดกังวลกับค่ารักษาพยาบาล รับความคุ้มครองแบบจัดเต็มสูงสุด 400%(1) หากตรวจพบโรคร้ายกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หยุดชำระเบี้ยทันที พร้อมความคุ้มครองต่อเนื่องของโรคในกลุ่มที่เหลือต่ออีก 10 ปี  รับผลประโยชน์เป็นเงินก้อน ให้คุณจัดสรรได้ตามต้องการ 

ข้อมูลแบบประกัน

อายุรับประกัน

7 - 65 ปี

แม้สูงอายุก็ยังได้รับความคุ้มครอง

คุ้มครองถึงอายุ 80 ปี ทั้งนี้ต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้ายอยู่

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ชำระเบี้ยได้ถึงอายุ 79 ปี ทั้งนี้ต้องไม่เกินระยะเวลา เอาประกันภัยของกรมธรรม์ ประกันชีวิตที่สัญญา เพิ่มเติมนี้แนบท้ายอยู่

เลือกชำระเบี้ยได้ตามสบาย

รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน

การตรวจสุขภาพ

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

หมายเหตุ

- (1) คุ้มครองสูงสุด 400 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
- (2) 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
- การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
- เงื่อนไขและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์
- เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 383

คำเตือน: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

โรคร้ายแรง 35 โรค

โรคร้ายแรง 35 โรค ประกอบด้วย:
กลุ่มที่ 1 กลุ่มโรคเกี่ยวกับหลอดเลือด และหัวใจ
- การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ (Coronary Artery By-pass Surgery)
- โรคกล้ามเนื้อหัวใจ (Cardiomyopathy)
- กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด (Acute Heart Attack)
- การผ่าตัดลิ้นหัวใจโดยวิธีการเปิดหัวใจ (Open Heart Surgery for the Heart Valve)
- การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่ เอออร์ต้า (Surgery to Aorta)
- โรคแรงดันในหลอดเลือดแดงปอดสูงแบบปฐมภูมิ (Primary Pulmonary Arterial Hypertension)
- การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ (Heart Transplant)
- โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน (Major Stroke)

กลุ่มที่ 2 กลุ่มโรคมะเร็ง
- โรคมะเร็งระยะลุกลาม (Invasive Cancer)
- เนื้องอกในสมองชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง (Benign brain tumor)

กลุ่มที่ 3 กลุ่มการเปลี่ยนอวัยวะสำคัญ และโรคที่มีภาวะรุนแรงขั้นสุดท้ายของตับ ปอด และไต
- การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก (Major Organs Transplantation or Bone Marrow Transplantation)
- โรคถุงน้ำในไต (Medullary Cystic Disease)
- โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง/โรคปอดระยะสุดท้าย (Severe Chronic Obstructive Pulmonary Disease / End-stage Lung disease)
- ตับวาย (Chronic Liver Disease / End-stage Liver disease / Liver failure )
- โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง (Fulminant Viral Hepatitis)
- ไตวายเรื้อรัง (Chronic Kidney Failure)

กลุ่มที่ 4 กลุ่มโรคร้ายแรงอื่นๆ
- ภาวะอะแพลลิก (Apallic Syndrome หรือ Vegetative State)
- โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease)
- โรคโลหิตจางจากไขกระดูกไม่สร้างเม็ดโลหิต (Aplastic Anemia)
- โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย (Bacterial meningitis)
- ตาบอด (Blindness)
- ภาวะโคม่า (Coma)
- การสูญเสียการได้ยิน (Loss of Hearing)
- สมองอักเสบ (Encephalitis)
- การสูญเสียความสามารถในการพูด (Loss of speech)
- แผลไหม้ฉกรรจ์ (Major Burns)
- โรคของเซลล์ประสาทควบคุมการเคลื่อนไหว (Motor Neuron Disease)
- โรคระบบประสาทมัลติเพิล สะเคลอโรสิส (Multiple Sclerosis)
- โรคกล้ามเนื่อเสื่อม (Muscular Dystrophy)
- อัมพาตของกล้ามเนื้อแขนหรือขา (Paralysis)
- โรคพาร์กินสัน (Parkinson's Disease)
- โรคโปลิโอ (Poliomyelitis)
- การบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง (Major Head Trauma)
- โรคหนังแข็งชนิดลุกลาม (Progressive Scleroderma or Diffuse systemic sclerosis/scleroderma) 
- ไตอักเสบลูปูส จากโรคซิสเต็มมิค ลูปูส อิริเธมาโตซูส (Lupus Nephritis from Systemic Lupus Erythematosus)

คำถามที่พบบ่อย

Q: สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง มัลติเพิล ซีไอ (Multiple CI) ดีอย่างไร ทำไมต้องซื้อ?
A: ข้อดีของสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง มัลติเพิล ซีไอ (Multiple CI) คือ คุณจะได้รับความคุ้มครอง 35 โรค ถึง 100% ของทุนประกันภัย และอุ่นใจมากขึ้น หากคุณเคยได้รับผลประโยชน์ความคุ้มครอง (claim) ครั้งที่ 1 มาก่อนแล้ว คุณก็จะไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้อีกต่อไป แต่สัญญายังคงมีผลบังคับและให้ความคุ้มครองกลุ่มโรคอื่นๆ ที่เหลือ โดยมีรายละเอียดดังนี้
- สามารถได้รับความคุ้มครองในโรคที่อยู่ในกลุ่มของโรคร้ายแรงกลุ่มอื่นๆ เช่นเดิม
- ผลประโยชน์ที่ได้รับสูงสุดไม่เกิน 4 ครั้ง และจ่ายสูงสุดไม่เกิน 4 เท่าของทุนประกัน (เงินเอาประกันภัย) โดยจ่ายสูงสุดให้กับแต่ละกลุ่มโรคร้ายแรงไม่เกิน 1 เท่าของทุนประกันภัย (เงินเอาประกันภัย)
- ให้ความคุ้มครองต่ออีก 10 ปี สำหรับกลุ่มโรคร้ายแรงที่ยังไม่ได้มีการจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครอง (claim) หลังจากที่มีการจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครอง (claim) ครั้งที่ 1 แล้ว

 
Q: ซื้อสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง มัลติเพิล ซีไอ (Multiple CI) จะได้รับความคุ้มครองเลยหรือไม่?
A: โดยปกติประกันโรคร้ายแรง จะมีระยะเวลาที่ยังไม่เริ่มคุ้มครอง เพื่อป้องกันผู้ทำประกันที่รู้ว่าตัวเองป่วยหนัก ดังนั้นจึงมีเงื่อนไขที่ประกันจะเริ่มคุ้มครองภายหลังจากวันทำสัญญานับไปอีก 90 วัน
 
Q: สนใจซื้อประกันโรคร้ายแรง มัลติเพิล ซีไอ (Multiple CI) อยากรู้ว่าคุ้มครองยาวแค่ไหน?
A: หากคุณสนใจซื้อประกันโรคร้ายแรง มัลติเพิล ซีไอ (Multiple CI) ก็สามารถทำได้ตั้งแต่อายุ 7  – 65 ปี (ต่ออายุได้ถึง 79 ปี) และคุ้มครองนานจนถึงอายุ 80 ปี
 
Q: มีโอกาสที่ค่าเบี้ยประกันโรคร้ายแรงมัลติเพิล ซีไอ (Multiple CI) จะปรับขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นหรือไม่?
A: เบี้ยประกันโรคร้ายแรง มัลติเพิล ซีไอ (Multiple CI) จะปรับตามช่วงอายุของผู้เอาประกันภัย
 
Q: เบี้ยประกันโรคร้ายแรงมัลติเพิล ซีไอ (Multiple CI) สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ ?
A: เมื่อเบี้ยประกันโรคร้ายแรงมัลติเพิล ซีไอ (Multiple CI) ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 383

Q: ประกันโรคร้ายแรง มัลติเพิล ซีไอ (Multiple CI) จำเป็นต้องซื้อพร้อมประกันชีวิตที่เป็นสัญญาหลัก ใช่มั้ย
A: ประกันโรคร้ายแรง มัลติเพิล ซีไอ (Multiple CI) เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่ต้องซื้อพร้อมประกันชีวิตที่เป็นสัญญาหลัก

 

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง ของสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง มัลติเพิล ซีไอ (Multiple CI)

1. ความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงหรือโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือก่อนวันที่ให้มีการต่ออายุสัญญาเมื่อสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) หรือก่อนวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นภายหลัง ทั้งนี้  ในกรณีที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย บริษัทจะไม่คุ้มครองเฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น เว้นแต่ ผู้เอาประกันภัย ได้แถลงให้บริษัททราบและบริษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัย โดยไม่มีเงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว
2. การฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง หรือพยายามกระทำเช่นว่านั้น 
3. สูดดม กิน ดื่ม ฉีด หรือนำสารมีพิษเข้าร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด ในขณะที่รู้สึกผิดชอบ หรือวิกลจริต หรือไม่ก็ตาม เป็นต้น

การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period)

สัญญาเพิ่มเติมนี้จะไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงหรือความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้สัญญาเพิ่มเติมนี้ ที่เกิดขึ้นภายใน 90 วัน  นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือหากมีการต่ออายุสัญญาเมื่อสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ให้นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นภายหลัง ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย บริษัทจะไม่คุ้มครองเฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น

รายละเอียดความคุ้มครองเพิ่มเติม

สามารถดาวน์โหลดโบรชัวร์ เพื่อดูข้อมูลผลิตภัณฑ์และทุกบริการด้านกรมธรรม์ได้ทันที เพื่อความรวดเร็วและสะดวกสบายยิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประกันโรคร้ายแรง

สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงดี แคร์

แคร์ที่เลือกได้

เพราะความกังวลเกี่ยวกับโรคร้ายแรงของแต่ละคนแตกต่างกัน จึงมีความต้องการความคุ้มครองโรคร้ายแรงไม่เหมือนกัน

ประกันโรคร้ายแรง

สัญญาเพิ่มเติม ซีไอ เพอร์เฟ็ค แคร์

ดูแลโรคร้ายต่อเนื่องตั้งแต่ระยะเริ่มต้น

เบาใจเพราะเราดูแล 36 โรคร้ายแรงตั้งแต่ระยะเริ่มต้นและดูแลต่อเนื่อง รับเพิ่มเมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคแทรกซ้อนของเบาหวาน หรือผ่าตัดขยายหลอดเลือดแดงหัวใจ

ประกันโรคร้ายแรง

สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง มัลติเพิล ซีไอ

คุ้มครองโรคร้ายแรง สูงสุด 400%(1)

ดูแลครอบคลุม 35 โรคร้ายแรง เบาใจหากตรวจพบโรคร้ายกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หยุดชำระเบี้ยทันทีแต่ยังรับความคุ้มครองกลุ่มที่เหลือต่ออีก 10 ปี

ประกันโรคร้ายแรง

สัญญาเพิ่มเติม เพียว แคนเซอร์

เพราะมะเร็งไม่ใช่เรื่องไกลตัว

หมดห่วงกับค่ารักษาพยาบาล รับเงินก้อนเมื่อตรวจพบโรคมะเร็ง ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น จ่ายเบี้ยเริ่มต้นเพียงเดือนละ 20 บาท(1)

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ