จุดเด่น

รับความคุ้มครองสูงถึง
300,000 บาท(2)

เมื่อตรวจพบโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม(3)

รับเพิ่มอีก 2,000,000 บาท(2)

เมื่อตรวจพบโรคมะเร็งระยะลุกลาม(4)

คุ้มครองชีวิตยาวนาน

ถึงครบอายุ 71 ปี

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้า เพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยม เป็นการแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้าแทนการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เรายินดีให้บริการตามวันและเวลาทำการต่อไปนี้
  • ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง


"มะเร็งรักษาได้ ถ้าคุณพร้อมรับมือ" อุ่นใจไปกับสัญญาเพิ่มเติม เพียว แคนเซอร์ ที่ให้ความคุ้มครองโรคมะเร็ง ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียงเดือนละ 20 บาท(1)

ข้อมูลแบบประกัน

อายุรับประกัน

18 - 60 ปี

ระยะเวลาคุ้มครอง

คุ้มครองถึงอายุ 71 ปี ทั้งนี้ต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้ายอยู่

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ชำระเบี้ยได้ถึงอายุ 70 ปี ทั้งนี้ต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้ายอยู่

การชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน

การซื้อสัญญาเพิ่มเติม

สามารถซื้อได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

การตรวจสุขภาพ

เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

หมายเหตุ

(1) สำหรับผู้เอาประกันภัย เพศชาย อายุ 18-25ปี
(2) สำหรับแผนความคุ้มครอง 2,000,000 บาท
(3) หลังจาก 60 วัน นับจากวันที่สัญญาเพิ่มเติมมีผลบังคับ หรือวันต่ออายุเนื่องจากสัญญาขาดผลบังคับครั้งสุดท้าย
(4) หลังจาก 60 วัน นับจากวันที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคมะเร็งที่ยังไม่แพร่กระจายถึงเยื่อบุฐาน หรือวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ หรือวันต่ออายุเนื่องจากสัญญาขาดผลบังคับครั้งสุดท้าย แล้วแต่ว่าวันใดเกิดขึ้นหลังสุด

- เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 383
- ผลประโยชน์ เงื่อนไข และความคุ้มครองโดยละเอียด เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ 
- การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

คำเตือน: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 

คำถามที่พบบ่อย

Q: สนใจซื้อสัญญาเพิ่มเติม เพียว แคนเซอร์ อยากรู้ว่าคุ้มครองยาวแค่ไหน?
A: หากคุณสนใจซื้อสัญญาเพิ่มเติม เพียว แคนเซอร์ ให้ตัวเองหรือคนที่คุณรักก็สามารถทำได้ตั้งแต่อายุ 18-60 ปี และจะได้รับความคุ้มครองถึงอายุ 71 ปี
 
Q: สัญญาเพิ่มเติม เพียว แคนเซอร์ ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต (สัญญาหลัก) หรือไม่
A: สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพดังกล่าว ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต (สัญญาหลัก)
 
Q: เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม เพียว แคนเซอร์ จะปรับเพิ่มขึ้นตามอายุของผู้เอาประกันภัยหรือไม่
A: เบี้ยประกันภัยจะปรับตามช่วงอายุของผู้เอาประกันภัย

Q: ผู้เอาประกันภัยจะต้องตรวจสุขภาพก่อนซื้อสัญญาเพิ่มเติม เพียว แคนเซอร์ หรือไม่
A: ในการสมัครทำประกัน ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งแถลงข้อมูลสุขภาพตามความเป็นจริงให้บริษัทฯ ทราบในใบคำขอฯ ทั้งนี้ การพิจารณาว่าจะขอตรวจสุขภาพหรือไม่ จะขึ้นอยู่หลักเกณฑ์และการพิจารณาของบริษัทฯ
 
Q: สัญญาเพิ่มเติมเพียว แคนเซอร์ สามารถลดหย่อนภาษี ได้หรือไม่
A: เมื่อซื้อสัญญาเพิ่มเติมเพียว แคนเซอร์ ก็สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 383

 

ข้อยกเว้น

สัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงซึ่งเกิดขึ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อม    ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน อันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้

  12.1 ความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงหรือโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือก่อนวันที่ให้เริ่มมีการต่ออายุสัญญาเมื่อสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) หรือก่อนวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นภายหลัง ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย บริษัทจะไม่คุ้มครองเฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น เว้นแต่ ผู้เอาประกันภัย ได้แถลงให้บริษัททราบและบริษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัย โดยไม่มีเงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว
  12.2 การฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง หรือพยายามกระทำเช่นว่านั้น    
  12.3 สูดดม กิน ดื่ม ฉีด หรือนำสารมีพิษเข้าร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด ในขณะที่รู้สึกผิดชอบ หรือวิกลจริต หรือไม่ก็ตาม เป็นต้น
 

บริการเสริมพิเศษ

Health at Home
บริการดูแลผู้ป่วยถึงบ้าน

รายละเอียดความคุ้มครองเพิ่มเติม

สามารถดาวน์โหลดโบรชัวร์ เพื่อดูข้อมูลผลิตภัณฑ์และทุกบริการด้านกรมธรรม์ได้ทันที เพื่อความรวดเร็วและสะดวกสบายยิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประกันสุขภาพ

ความคุ้มครอง แคร์ พลัส (Care Plus)

คุ้มครองโรคมะเร็งและไตวายเรื้อรังทุกระยะ วงเงินสูงสุดถึง 10 ล้านบาท* ต่อปี ให้คุณเข้าถึงนวัตกรรมการรักษาสมัยใหม่ทั้ง ผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD) ดูแลต่อเนื่องแม้เจ็บป่วยซ้ำ คุ้มครองการบำบัดรักษาโรคทางจิตเวชร่วมด้วยตั้งแต่เริ่มรักษา

ประกันโรคร้ายแรง

โครงการสมาร์ท ซิลเวอร์ และโครงการสมาร์ท ซิลเวอร์ พลัส

เลือกความคุ้มครองโรคที่กังวล และสามารถเลือกรับผลประโยชน์เป็นเงินก้อน หรือรายเดือน(1) ได้

ประกันโรคร้ายแรง

สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงดี แคร์

แคร์ที่เลือกได้

เพราะความกังวลเกี่ยวกับโรคร้ายแรงของแต่ละคนแตกต่างกัน จึงมีความต้องการความคุ้มครองโรคร้ายแรงไม่เหมือนกัน

ประกันโรคร้ายแรง

สัญญาเพิ่มเติม ซีไอ เพอร์เฟ็ค แคร์

ดูแลโรคร้ายต่อเนื่องตั้งแต่ระยะเริ่มต้น

เบาใจเพราะเราดูแล 36 โรคร้ายแรงตั้งแต่ระยะเริ่มต้นและดูแลต่อเนื่อง รับเพิ่มเมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคแทรกซ้อนของเบาหวาน หรือผ่าตัดขยายหลอดเลือดแดงหัวใจ

ประกันโรคร้ายแรง

สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง มัลติเพิล ซีไอ

คุ้มครองโรคร้ายแรง สูงสุด 400%(1)

ดูแลครอบคลุม 35 โรคร้ายแรง เบาใจหากตรวจพบโรคร้ายกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หยุดชำระเบี้ยทันทีแต่ยังรับความคุ้มครองกลุ่มที่เหลือต่ออีก 10 ปี

ประกันโรคร้ายแรง

สัญญาเพิ่มเติม เพียว แคนเซอร์

เพราะมะเร็งไม่ใช่เรื่องไกลตัว

หมดห่วงกับค่ารักษาพยาบาล รับเงินก้อนเมื่อตรวจพบโรคมะเร็ง ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น จ่ายเบี้ยเริ่มต้นเพียงเดือนละ 20 บาท(1)

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ