การประกันกลุ่ม (GROUP INSURANCE) คืออะไร

การประกันกลุ่มโดยทั่วไป คือการให้ความคุ้มครองด้านประกันภัยต่าง ๆแก่พนักงาน ภายใต้กรมธรรม์เดียวกัน โดยพิจารณาจากความเสี่ยงของบุคคลทั้งกลุ่มโดยเฉลี่ย รวมถึง อายุ เพศ หน้าที่การงาน และจำนวนเงินเอาประกัน โดยคำนวณเบี้ยประกันออกมาเป็นอัตราเบี้ยประกันเพียงอัตราเดียวและใช้กับทุกคนในกลุ่ม ทำให้ค่าใช้จ่ายการทำประกันลดลง และมีผลให้เบี้ยประกันโดยรวมต่ำกว่าประกันชีวิตรายบุคคล สวัสดิการของพนักงานที่ดีเป็นสิ่งสำคัญในการดึงดูดและรักษาพนักงานที่ดีให้ทำงานกับบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นการให้ความอุ่นใจกับพนักงานในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ การเจ็บป่วยหรือทุพพลภาพ พนักงานจะได้รับความคุ้มครองอย่างครบถ้วนและเหมาะสม การประกันชีวิตกลุ่มนอกจากจะมีเบี้ยประกันค่อนข้างต่ำแล้ว ระยะเวลาการประกันยังเหมาะสมสำหรับห้างร้าน ธุรกิจเอกชน ตลอดจนหน่วยงานของรัฐที่มีการสรุปผลการดำเนินงานเป็นรายปีโดยที่เจ้าของธุรกิจมักจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันทั้งหมดให้กับพนักงานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

ความคุ้มครองการประกันชีวิตกลุ่ม

คุ้มครองการเสียชีวิตในทุกกรณี เนื่องจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลกทั้งในและนอกประเทศ  เมื่อผู้เอาประกันภัยถึงแก่กรรม บริษัทฯ จะจ่ายเงินเอาประกันชีวิตให้แก่ผู้รับประโยชน์หรือทายาทของผู้เอาประกันภัย

จุดเด่นประกันกลุ่มของเรา

 1. เป็นหนึ่งในบริษัทประกันชีวิตขนาดใหญ่และมีฐานลูกค้าประกันกลุ่มสูงสุด
 2. มีประสบการณ์ในการให้บริการด้านการประกันกลุ่มมากกว่า 40 ปี ที่สามารถให้คำปรึกษาด้านประกันกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ให้บริการอย่างรวดเร็ว มีขั้นตอนที่ชัดเจน ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 (สำหรับการประกันกลุ่มโดยตรง)
 4. บริการกรมธรรม์เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายขององค์กร และ ลดขั้นตอนการทำงานของฝ่ายบุคคล
 5. บริการที่มีความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า

ความคุ้มครองประกันกลุ่ม

 1. คุ้มครองการฝังเข็มกรณีรักษาในโรงพยาบาลและโดยแพทย์แผนปัจจุบัน
 2. คุ้มครองประกันสุขภาพ การรักษาพยาบาลโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV) (ยกเว้น ซีไอกลุ่ม)
 3. คุ้มครองกายภาพบำบัดแบบผู้ป่วยนอกตามแพทย์สั่ง

สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม

คุ้มครองการเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุ ซึ่งรวมถึงอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์  และเป็นผลโดยตรงให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ  ภายใน180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุนั้น

 1. การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม แบบ อบก.1(1)
 2. การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม แบบ อบก.2(1)
 3. การประกันค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ (รพก.)(1)

สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยทุพพลภาพกลุ่ม

คุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจนกลายเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร หรือ ทุพพลภาพถาวร

 1. การประกันทุพพลภาพเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือ การเจ็บป่วย (TPI) 
 2. การประกันทุพพลภาพเนื่องจากอุบัติเหตุ (ทพก.) 

สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัย ซีไอ กลุ่ม 

คุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง หรือได้รับการผ่าตัดตามความคุ้มครองโรคร้ายแรง ตามคำนิยามของโรคในสัญญาเพิ่มเติม ทั้งนี้ หลังจากที่บริษัทได้รับหลักฐานทางการแพทย์ของการเจ็บป่วยหรือการผ่าตัดเพียงพอที่จะสามารถวินิจฉัยได้  บริษัทฯ จะจ่ายเงินตามจำนวนเงินเอาประกันภัยของผู้เอาประกันภัยตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ให้แก่ผู้เอาประกันภัย และให้ถือว่าความคุ้มครองของผู้เอาประกันภัยรายบุคคลตามสัญญาเพิ่มเติมสิ้นสุดผลบังคับ 

สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพกลุ่ม

 1. การประกันภัยสุขภาพกลุ่ม แบบผู้ป่วยใน (IPD)
 2. การประกันภัยสุขภาพกลุ่ม แบบผู้ป่วยนอก (OPD)
 3. การรักษาทันตกรรม (Dental Care Benefit)
 4. การคลอดบุตร (Maternity Benefit)
 5. การรักษาการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง (Major Medical Benefit)

หมายเหตุ

(1)ตารางการประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มแบบ อบก. 1

(1)ตารางการประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มแบบ อบก. 2

การจ่ายเงินทดแทนตามข้อ 1. และข้อ 2. บริษัทจะจ่ายเพียงรายการที่มีจำนวนเงินสูงสุดเพียงรายการเดียวเท่านั้น ต่อการเกิดอุบัติเหตุครั้งใดครั้งหนึ่ง เว้นแต่กรณีที่มีการสูญเสียนิ้วมือหรือนิ้วเท้าโดยสิ้นเชิงถาวรตามรายการที่ 2.8 – 2.15 และไม่เข้าเงื่อนไขการเรียกร้องค่าทดแทนตามรายการใดรายการหนึ่งในรายการที่ 2.1 – 2.5 บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้ตามความสูญเสียที่แท้จริงในแต่ละรายการรวมกัน แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยอุบัติเหตุ
 กรณีที่บริษัทจ่ายเงินทดแทนตามข้อ 2. แล้ว ต่อมาผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุครั้งเดียวกันนั้น บริษัทจะจ่ายเงินทดแทนเท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยอุบัติเหตุหักด้วยจำนวนเงินทดแทนที่ผู้เอาประกันภัยได้รับแล้ว
 อนึ่ง เมื่อมีการจ่ายเงินทดแทนตามข้อ 1. หรือ ข้อ 2. แล้ว ให้ถือว่าความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ของผู้เอาประกันภัยรายนั้นๆ เป็นอันสิ้นสุดลง เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทจ่ายเงินทดแทนตามข้อ 2.7 ถึงข้อ 2.15 

ตารางสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มแบบ อบก. 2.1

เช่น ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลหรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการหรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก

1. โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม

2. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วง หรือการควบคุมน้ำหนักตัว หรือการผ่าตัด อันมีลักษณะเลือกได้ เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง เป็นต้น

สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม แบบ อบก. 1 และ อบก. 2) บริษัทฯจะไม่คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะและสายตาอันเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้

1. สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน หรือการกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฎ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาล  การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิบัติการของผู้ก่อการร้าย (ยกเว้น กรณีขยายความคุ้มครอง การจลาจล การนัดหยุดงาน ตามที่ระบุไว้ในตารางผลประโยชน์)
2. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยล่าสัตว์ในป่า แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า เล่นหรือแข่งสกีทุกชนิด แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นกำลังลง หรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั้มพ์ ปีน หรือไต่เขาที่ต้องใช้เครื่องมือช่วย ดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศ และ เครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ
3. การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา ยาเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือด ให้ถือเกณฑ์ที่มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ขึ้นไป เป็นต้น

สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุกลุ่ม รพก.

คุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุ ได้รับบาดเจ็บจนต้องรับการรักษาจากแพทย์ หรือต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล บริษัทฯ จะจ่ายเงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห์ นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุให้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้ หักด้วยจำนวนเงินส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบด้วยตนเองตามที่ระบุไว้ (ถ้ามี) 

ข้อยกเว้นค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ รพก. บริษัทฯจะไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้

1. สงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่ตาม)
2. ขณะที่บุคคล/สมาชิกผู้เอาประกันภัยล่าสัตว์ในป่า แข่งรถ แข่งเรือหรือแข่งม้า เล่นสกีน้ำ เล่น
 สเก็ต โดดร่ม เล่นโปโล ชกมวยอาชีพ
3. การกระทำของบุคคล/สมาชิกผู้เอาประกันภัยที่ก่ออุบัติเหตุขึ้นในขณะที่บุคคล/สมาชิก
 ผู้เอาประกันภัยอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา หรือยาเสพติดให้โทษร้ายแรง จนไม่สามารถครองสติได้
4. การได้รับเชื้อโรค เว้นแต่การติดต่อเชื้อโรคมีหนองหรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำซึ่งเกิดขึ้นจาก บาดแผลที่ได้รับจากอุบัติเหตุ

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้า เพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยม เป็นการแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้าแทนการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เรายินดีให้บริการตามวันและเวลาทำการต่อไปนี้
 • ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

แอปพลิเคชันสำหรับคุณ

เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงทุกความคุ้มครอง และทุกบริการด้านกรมธรรม์ได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกสบายยิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประกันชีวิตกลุ่ม

โครงการประกันกลุ่มเพื่อสวัสดิการสำหรับธุรกิจรายย่อยและลูกจ้างในบ้าน

นายจ้างสบายใจ ลูกจ้างมั่นใจ คุ้มครองทั้งผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก

ประกันชีวิตกลุ่ม ประกันสุขภาพ

ธุรกิจเล็กใหญ่ก็คุ้มครองได้

ประกันชีวิตกลุ่ม

หลากหลายประกันเพื่อสวัสดิการที่ดีที่สุดสำหรับพนักงาน ทั้งสุขภาพ ชีวิต อุบัติเหตุ โรคร้ายแรง ครบทุกความต้องการของพนักงานทุกระดับ

ประกันสุขภาพ ประกันชีวิตกลุ่ม

มากกว่าสวัสดิการประกันสำหรับพนักงาน

เมืองไทย SME 20 plus

ไม่ใช่แค่ความคุ้มครองสุขภาพ ทันตกรรม และอุบัติเหตุ แต่ยังมีหลากหลายบริการพิเศษให้เลือก เช่น Best Docdors, Global Connect สำหรับพนักงานทุกระดับ

ประกันชีวิตกลุ่ม ประกันสุขภาพ

SME Smile ประกันชีวิตกลุ่มเพื่อ SME

SME Smile ประกันชีวิตกลุ่มเพื่อ SME

ธุรกิจเล็กแต่รับความคุ้มครองใหญ่ 3 คน ก็คุ้มครองได้ สำหรับพนักงาน 3 - 19 คน

ประกันชีวิตกลุ่ม ประกันสุขภาพ

โครงการเมืองไทย Employee Top-Ups

สิทธิพิเศษ(1) ลูกค้าประกันกลุ่ม ซื้อประกันรายบุคคลสำหรับตนเองและสมาชิกครอบครัว พร้อมเบี้ยประกันอัตราพิเศษตลอดอายุสัญญา

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ